Liberalismo ou Absurdo?, opine – Correio Amapaense